Hľadaný výraz: 1Krn 22,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Potom Dávid rozkázal, aby zhromaždili cudzincov, ktorí boli v krajine Izraela, a ustanovil kamenárov, aby otesávali kvádre na stavbu Božieho domu.

1

mail   print   facebook   twitter