Hľadaný výraz: 1Krn 15,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Dávid povolal aj kňazov Sadoka a Abiatara, ako aj levitov Uriela, Asaiáša, Joela, Semeiáša, Eliela a Aminadaba

1

mail   print   facebook   twitter