Hľadaný výraz: 1Krn 7,14-15, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
14 Synové Manasesovi: Asriel, jehož mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také Machira, otce Gileádova. 15 Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima. Manasesův druhorozený se jmenoval Celofchad a ten měl samé dcery.

1

mail   print   facebook   twitter