Hľadaný výraz: 1Kr 14,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 zobral poklady Pánovho domu aj poklady kráľovského domu; zobral všetko. Zobral všetky zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún.

1

mail   print   facebook   twitter