Hľadaný výraz: 1 kings 4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Takto sa stal Šalamún kráľom nad celým Izraelom. 2 A toto boli jeho kniežatá: Sadokov syn Azariáš bol veľkňaz. 3 Sisovi synovia Elihoref a Ahia boli pisári, Ahiludov syn Jozafát bol kancelár, 4 Jojadov syn Banaiáš bol nad vojskom, Sadok a Abiatar boli kňazmi, 5 Nátanov syn Azariáš bol nad správcami a Nátanov syn Zabud (kňaz) bol kráľov priateľ. 6 Ahisar bol správca domu a Abdov syn Adoniram bol nad robotami. 7 Šalamún mal dvanásť správcov nad celým Izraelom. Oni zásobovali kráľa a jeho dom. Každý mesiac v roku sa jeden staral o zásobovanie. 8 Toto boli ich mená: Hurov syn… v Efraimskom pohorí, … 9 … Dekarov syn v Makese, v Sálebim, v Betsamesi, Elone a Bethanane. 10 … Hesedov syn v Arubote. Jemu patrilo Socho a celá krajina Eferu. 11 Abinadabov syn… mal celé pohorie Doru. Jeho manželkou bola Šalamúnova dcéra Tafet. 12 Ahiludov syn Bána: Tanak, Magedo a celý Betsan, ktorý leží pri Sartane pozdola Jezraelu, od Betsanu po Abelmehulu až za Jekmám. 13 Gaberov syn…: Ramot v Galaáde, jemu patrili dediny Manassesovho syna Jaira, ktoré boli v Galaáde, jemu patril okres Argob, ktorý je v Bášane, šesťdesiat veľkých miest s múrmi a kovovými závorami. 14 Adov syn Ahinadab v Mahanaime. 15 Ahimás v Neftali; aj on si vzal za manželku Šalamúnovu dcéru Basematu. 16 Husiho syn Bána v Aseri a Balote. 17 Farueho syn Jozafát v Isacharovi. 18 Elov syn Semei u Benjamína. 19 Uriho syn Gaber v Gadovej krajine, v krajine amorejského kráľa Sehona a bášanského kráľa Oga. A jeden správca nad celou krajinou. 20 Júdovcov a Izraelitov bolo počtom tak veľa ako piesku pri mori; jedli, pili a radovali sa.

1

mail   print   facebook   twitter