Hľadaný výraz: 1 thessalonians 5, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, 2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. 3 Keď budú hovoriť: Je pokoj a istota!, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. 4 No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5 Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. 6 Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. 7 Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. 8 Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spasenia. 9 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, 10 ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme. 11 Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte. 12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. 13 Nadovšetko si ich vážte a milujte pre ich dielo. Nažívajte medzi sebou v pokoji. 14 Napomíname vás však, bratia: usmerňujte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezliví. 15 Hľaďte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. 16 Ustavične sa radujte. 17 Neprestajne sa modlite. 18 Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. 19 Ducha neuhášajte, 20 proroctvami nepohŕdajte, 21 ale všetko skúmajte; dobrého sa držte! 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! 23 A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony. 24 Verný je ten, ktorý vás povoláva — on to aj urobí. 25 Bratia, modlite sa aj za nás. 26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom. 27 Zaprisahávam vás v Pánovi, aby ste tento list dali prečítať všetkým bratom. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami!

1

mail   print   facebook   twitter