Hľadaný výraz: 1 peter 5, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena: 2 Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním - ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. 3 Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, 4 abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. 5 Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." 6 Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. 7 Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. 8 Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. 9 Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. 10 Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. 11 Jemu náleží moc navěky! Amen. 12 S pomocí Silvana, kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost. Stůjte v ní pevně. 13 Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu a Marek, můj syn. 14 Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu.

1

mail   print   facebook   twitter